:: لِوموت ::

فَردا که نَیامَده‌سْت بابا، وِجداناً فَریاد مَکُنْ! خُب؟
بایگانی
بازپسین متن‌ها
متن‌های پربحث

مارتین

شنبه ۲۲ دی ماهِ سالِ ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۱ ب.ظ


[The Searchers, John Ford,1956]

چه چیز باعث آوارگی یک مرد می‌شود؟
چه چیز یک مرد را سرگردان می‌کند؟
چه چیز یک مرد را مجاب به ترک تخت‌خواب و میز غذا
و پشت کردن به خانه می‌کند؟
دور می‌شود.
دور می‌شود.
دور می‌شود...

?What makes a man to wander
?What makes a man to roam
What makes a man leave bed and board
?and turn his back on home
.Ride away
.Ride away
...Ride away

  • ۹۷/۱۰/۲۲
  • #اینتِرنال‌آدِر

ایلسا لاند

سینما